Ordningsregler (ur Arrendeavtalet HSW3250A)

a)      Båt får ej ligga kvar i vattnet under vinterperioden, d v s från och med den 15 november till och med den 15 mars.

b)      Vid Båtplatsen får ej förtöjas båt som överstiger flytbommarnas längd med mer än 1,5 meter.

c)      Arrendator eller annan får ej bo stadigvarande i båt som befinner sig i eller i närheten av Båthamnen.

d)     Inga miljöfarliga, skadliga eller nedsmutsande ämnen får kastas i vattnet eller kvarlämnas i eller i närheten av Båthamnen.

e)      Länsning av köl får ej förekomma i bassängen.

f)       Tömning av sanitetstank får ej förekomma i bassängen.

g)      Tomgångskörning av motorer längre tid än fem minuter får ej ske i eller i närheten av Båthamnen.

h)      Öppen eld, grillning etc får inte förekomma i båtar eller på bryggor.

i)        Badning får inte förekomma mellan bryggorna.

j)        Ankring inom bryggområdet får inte ske.

k)      Endast jordad el-utrustning får anslutas till båthamnens elutrustning..

l)        Förbrukning av el skall ske sparsamt; vid anmärkningsvärt hög förbrukning kan elen komma att stängas av.

m)    Förbrukning av vatten skall ske sparsamt, och vattenkranar skall alltid stängas av efter användning.

n)      Fall på segelbåtar får ej störa boende.

o)      Miljöfarliga och brandfarliga ämnen skall hanteras i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

p)      Om miljöfarligt, skadligt eller nedsmutsande ämne kommer ut i vattnet eller släpps ut på området vid Båthamnen, skall den som förorsakat nyssnämnda utsläpp omedelbart vidta alla rimliga åtgärder för att eliminera eller, om detta inte är möjligt, begränsa skadorna samt ofördröjligen rapportera till behöriga myndigheter och Gemensamhetsanläggningen om det inträffade.

q) Vid uppsägning av båtplats för externa vid efterfrågan från medlem tillämpas principen sist in, först ut.